Дейности – BuildEst – Building and Estates

Строително-инвестиционен процес на сгради, съоръжения и инфраструктура

 • Предпроектни проучвания и анализи;
 • Проектиране на сгради и съоръжения;
 • Изготвяне на конструктивни становища и технически експертизи;
 • Цялостни инженер-консултантски услуги при съгласуване, проектиране, разрешаване и изпълнение на строителството;
 • Инвестиране в собствени проекти;
 • Строителство на сгради, съоръжения и инфраструктура;
 • Посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем;
 • Оценка на недвижима собственост;
 • Пълен инженеринг за имоти – земеделски и урбанизирани;
 • Геодезически услуги;
 • Мениджмънт на строителството и инвестиционните проекти (Project Management);
 • Инвеститорски контрол в строително-инвестиционния процес;
 • Консултантски услуги при участие в обществени поръчки – съгласно ЗОП;
 • Консултантски услуги и представителство за български и чуждестранни граждани и фирми в цялостния строително-инвестиционен процес.

След въвеждане в експлоатация на сгради и съоръжения

 • Регистриране на сгради и съоръжения;
 • Поддръжка и управление на жилищни сгради – съгласно ЗУЕС;
 • Поддръжка и управление на офис сгради;
 • Поддръжка и управление на междублоково пространство, градини и паркове;
 • Технически паспорти на съществуващи сгради – съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите;
 • Енергийна ефективност – енергийно обследване на съществуващи сгради; консултантски услуги при използване на кредит „Енергийна ефективност”;
 • Инженер-консултантски услуги при възникване на дефекти – съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Интериорно проектиране и изпълнение – довършителни работи и обзавеждане;
 • Посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем;
 • Пълно управление на собствеността.